• Các trường hợp ổ cứng không được bảo hành ?
  • Trường hợp nào không lấy lại được dữ liệu ?
  • Sau khi dữ liệu cứu được, tôi lưu data vào đâu?
  • Đất Việt cứu được trên ổ cứng đã format ? Ghost ?
  • Thời gian cứu dữ liệu khi đến với Đất Việt ?
  • Ổ cứng của tôi còn bảo hành ? còn dữ liệu bên D nhưng tôi muốn cứu phân vùng C?
  • Đất Việt lưu data trong 5 ngày, tôi muốn xóa ngay được không ?
  • Khả năng khôi phục dữ liệu của tôi?
  • Ổ cứng tôi là 160Gb, nhưng tôi chỉ lấy 1Gb ?
  • Cty cứu đữ liệu Đất Việt, có nhận cứu tận nơi ?
  • Cam kết bảo mật thông tin dữ liệu